Nomas Noteikumi

 1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā SIA “Banketērija”, reģistrācijas numurs 40203204403, turpmāk – Sabiedrība, nodod nomā traukus, glāzes, galda piederumus un citus priekšmetus, turpmāk – nomas priekšmeti, juridiskām un/vai fiziskām personām.
 2. Šie noteikumi ir saistoši jebkurām un visām personām, kas slēdz nomas līgumu ar Sabiedrību. Sabiedrība iepazīstina katru nomnieku ar šiem noteikumiem pirms nomas līguma parakstīšanas un nomas priekšmetu saņemšanas.
 3. Trauku nomas pasūtījumi tiek noformēti sekojoši:
 • personīgi, piesakot pakalpojumu klātienē
 • telefoniski +371 22812281
 • pa e-pastu: info@banketerija.lv
 1. Pasūtījums jāveic vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš. Ja pasūtījums tiek veikts vēlāk, Sabiedrība negarantē, ka pasūtījums tiks izpildīts.
 2. Par nomas priekšmetu pieņemšanas un nodošanas laiku Sabiedrība un pasūtītājs vienojas atsevišķi pirms katra pasūtījuma saņemšanas.
 3. Pasūtījuma izpildi apliecina pasūtītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts uz Preču rēķina.
 4. Sabiedrība pieņem izmaiņas pasūtījumā ne vēlāk kā 3 stundas pirms nomas priekšmetu izsniegšanas.
 5. Sabiedrība izsniedz pasūtītājam nomas priekšmetus tikai pēc nomas līguma noslēgšanas. Ja nomas līgumu slēdz juridiska persona, juridiskās personas pārstāvim ir jāuzrāda Sabiedrībai paraksta tiesību apliecinošs dokuments.
 6. Pēc Sabiedrības pieprasījuma jauniem (t.i., pirmreizējiem) klientiem jāmaksā nomas maksa priekšapmaksas veidā.
 7. Pasūtītājs maksā Sabiedrībai par nomas priekšmetu mazgāšanu.
 8. Pasūtītājam jāatgriež nomas priekšmeti iepakojumā (tarā), kādā tie tika izsniegti. 
 9. Nomas priekšmeti jāatgriež Sabiedrībai saskaņā ar nomas priekšmetu rēķinu, kas tiek sagatavots, izsniedzot nomas priekšmetus, ja Sabiedrība un pasūtītājs nav vienojušies citādāk.
 10. Nomas priekšmeti tiek atgriezti, klātesot Sabiedrības darbiniekam un pasūtītājam vai tā pilnvarotajai personai.
 11. Pasūtītājs maksā Sabiedrībai par trūkstošo vai bojāto inventāru/taru, ja tā netiek atgriezta Sabiedrībai 5(piecu) darba dienu laikā no nodošanas brīža, saskaņā ar Sabiedrības piestādīto rēķinu.
 12. Ja pasūtītāja vainas dēļ nomas priekšmeti vairs nav izmantojami tam paredzētajiem mērķiem, tas ir, tie ir bojāti, izjaukti, sasisti, izkomplektēti vai zaudējuši savu sākotnējo izskatu, pasūtītājam pilnā mērā jāatlīdzina Sabiedrībai radītie zaudējumi.
 13. Nomas priekšmeti tiek iznomāti pasūtītājam bez tiesībām tos tālāk pārdot, dāvināt, ieķīlāt, izjaukt, izkomplektēt vai iznomāt citām personām.
 14. Pasūtītājs maksā nomas maksu saskaņā ar Sabiedrības rēķinu. Ja nomas maksas samaksa netiek veikta rēķinā norādītajā termiņā, pasūtītājs maksā Sabiedrībai nokavējuma procentus 1% apmērā no nomas maksas summas par katru nokavēto dienu.
 15. Ja pasūtītājs pagarina nomas priekšmetu atgriešanas termiņu vai neatgriež nomas priekšmetus Sabiedrības noteiktajos termiņos, pasūtītājs papildus maksā nomas maksu par katru nākamo dienu 100% apmērā no nomas maksas summas saskaņā ar Sabiedrības cenrādi.
 16. Pasūtītājs informē Sabiedrību telefoniski vai uz e-pastu par nomas priekšmetu nomas termiņa pagarinājumu līdz noteiktās nomas priekšmetu atgriešanas dienas plkst. 12:00.
 17. Pasūtījumiem ilgākiem par vienu dienu var tikt piemērotas papildu atlaides atkarība no pasūtījuma ilguma, atsevišķi vienojoties ar Sabiedrību.
 18. Gadījumā, ja pasūtītājs ir iepriekš kavējis rēķinu vai citu maksājumu samaksu Sabiedrībai par nomu, Sabiedrība var noteikt, ka nomas priekšmeti tiek izsniegti tikai un vienīgi priekšapmaksā, kā arī Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt citas garantijas no pasūtītāja.
 19. Šie noteikumi ir neatņemama nomas līguma sastāvdaļa.
Lejuplādēt Noteikumus
BANKETĒRIJA JAUNUMS!

Vēlies iegādāties trauku komplektu?

Uz interneta veikalu