Nomas Līgums

1.Līguma priekšmets.

1.1. Iznomātājs iznomā Nomniekam traukus, galda piederumus un citu Iznomātāja nomā piedāvāto inventāru, turpmāk – Prece. Prece ir Iznomātāja īpašums, un Iznomātājs saglabā īpašuma tiesības uz Preci visu šī Līguma darbības laiku. Nomniekam nav tiesības nodot Preces trešajām personām.

1.2. Nomnieks šī Līguma ietveros ir tiesīgs nomāt Preces pastāvīgi.

2. Preces pieņemšana un nodošana.

2.1. Preču nomas termiņš ir 24 stundas no brīža, kad Nomnieks pieņem Preci no Iznomātāja. Nomas termiņu var pagarināt, iepriekš saskaņojot ar Iznomātāju vai tas ir iespējams.

2.2. Preces, kas tiek nodotas nomā, veids, daudzums un cena noteikta cenrādī un Preču rēķinā.

2.3. Nomnieks pieņem Preci, pamatojoties uz izrakstīto Preču rēķinu, un apstiprina Preces saņemšanu ar paraksta tiesīgās personas parakstu, norādot saņemšanas datumu, tādā veidā apliecinot ka preces skaits un kvalitāte atbilst patiesajam un apliecina ka šadā pāšā komplektācijā tiks nodots atpakaļ attiecīgi norādītajā datumā.

2.4. Atklātos Preču vai iesaiņojuma trūkumus vai bojājumus Nomnieks norāda pie Preces saņemšanas Preču rēķinā. Ja Preču rēķinā nav norādīti trūkumi, tad uzskatāms, ka Preces nodotas bez trūkumiem vai bojājumiem.

3. Maksājumi un norēķinu kārtība.

3.1. Preču nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar nomas cenrādi. Sestdiena, svētdiena un Latvijas Republikas valsts svētku dienas uzskatāmas par vienu Preču nomas termiņu.

3.2. Ja Nomnieks ir fiziska persona, Nomnieks maksā nomas maksu priekšapmaksas veidā; ja Nomnieks ir Juridiska persona, Nomniekam ir pienākums veikt Iznomātāja rēķina apmaksu 7(septiņu) dienu laikā pēc Preču nodošanas atpakaļ Iznomātājam. Rēķina apmaksa ir veicama ar bankas pārskaitījumu.

3.3. Ja pēc nomas termiņa beigām Nomnieks atgriež Preces ar defektiem vai nepilnā skaitā, Iznomātājs izraksta rēķinu, pamatojoties uz šī Līguma 4.4., 4.5. un 5.6. punktiem. Nomniekam ir pienākums atlīdzināt bojāto un/vai iztrūkstošo Preču vērtību, apmaksājot Iznomātāja rēķinu 5(piecu) dienu laikā pēc šī rēķina izrakstīšanas. Rēķinu apmaksa ir veicama ar bankas pārskaitījumu.

3.4. Ja Nomnieks izvēlējies, ka Preču piegādi un savākšanu nodrošina Iznomātājs, tad:

3.4.1. piegāde/savākšana darba dienās no 9.00-18.00,  piegādes Rīgas robežās EUR 25 (bez PVN);

3.4.2. piegāde/savākšana darba dienās no 9.00-18.00, ārpus Rīgas robežām ir EUR 25, kā arī EUR 0.85 par katru nākošo kilometru (bez PVN);

3.4.3. piegāde/savākšana darba dienās no 18.00-9.00, Rīgas robežās ir EUR 75,00 (bez PVN);

3.4.4. piegāde/savākšana darba dienās pēc 18.00-9.00, ārpus Rīgas robežām ir EUR 75,00, kā arī EUR 0.85 par katru tekošo kilometru no Rīgas robežas (bez PVN);

3.4.5. piegāde/savākšana brīvdienās un svētku dienās Rīgas robežās ir EUR 100 (bez PVN);

3.4.6. piegāde/savākšana brīvdienās un svētku dienās ārpus Rīgas robežām ir EUR 100, kā arī EUR 0.85 par katru tekošo kilometru no Rīgas robežas (bez PVN).

3.7. Piegādi Iznomātājs nodrošina līdz Nomnieka norādītai adresei ar ienešanu tuvākajās iekštelpās. Ja Preces jānogādā vietā, kura atrodas augstāk par ēkas 1. stāvu vai uz telpām, kur izkraušana nav ērta, Nomniekam jāmaksā papildus EUR 10(bez PVN) par katru tekošo izkraušanas/iekraušanas stundu.

4. Iznomātāja tiesības un pienākumi.

4.1. Iznomātājs izsniedz Nomniekam atbilstošu Preci bez bojājumiem.

4.2. Iznomātājs nokomplektē un nodod Nomniekam Preces, kuras Nomnieks ir izvēlējies nomai no piedāvātajiem Iznomātāja paraugiem.

4.3. Iznomātājs pieņem Preci atbilstoši izsniegtajam Preču sarakstam. Cita vai līdzīga Prece netiek uzskatīta par Iznomātāja īpašumu un tā tiek atgriezta Nomniekam.

4.4. Ja Iznomātājs konstatē Preču iztrūkumu, bojājumus un/vai priekšmeti vairs nav izmantojami tiem paredzētajiem mērķiem, izjaukti, sasisti, izkomplektēti vai zaudējuši sākotnējo izskatu, Iznomātājs par to informē Nomnieku ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no preču atgriešanas dienas. Ja piecu darba dienu laikā no preču atgriešanas dienas Nomnieks nav atgriezis trūkstošās preces, Iznomātājs veic nepieciešamos aprēķinus rēķina sastādīšanai un piestāda rēķinu Nomniekam.

4.5. Iznomātājs, izsniedzot Preces, Preču sarakstā norāda plastikāta kastu, kurās ievietotas Preces, skaitu. Ja plastikāta kaste tiek nozaudēta vai tiek bojāta, Iznomātājs veic nepieciešamos aprēķinus rēķina sastādīšanai un piestāda rēķinu Nomniekam.

5. Nomnieka atbildība, tiesības un pienākumi.

5.1. No Preču saņemšanas brīža Nomnieks ir atbildīgs par Preču saglabāšanu, kā arī uzņemas visus riskus par Preču bojājumu vai zaudējumu.

5.2. Nomnieks ir tiesīgs izmantot iznomātās Preces pēc saviem ieskatiem visu nomas termiņa laiku.

5.3. Preces tiek iznomātās Nomniekam bez tiesībām tās pārdot, dāvināt, ieķīlāt, izjaukt, izkomplektēt, iznomāt citām personām vai veikt citas ar Iznomātāju nesaskaņotas darbības.

5.4. Nomnieks apņemas atgriezt Preces Iznomātāja norādītajā termiņā, Iznomātāja izsniegtajā daudzumā un kvalitātē.

5.5. Nomnieks apņemas atgriezt trūksošo Preci Iznomātājam piecu darba dienu laikā, no preču nodošanas dienas.Ja prece netiek atgriezta noteiktajā termiņā, Iznomātājs piestāda Nomniekam rēķinu par trūkstošo preci. Nomniekam ir saistoši Iznomātāja veiktie aprēķini un rēķins.

5.5. Nomnieks apņemas veikt visus maksājumus, kurus Nomniekam ir pienākums veikt saskaņā ar šo Līgumu.

5.6. Ja galdauti un/vai salvetes tiek atgrieztas ar sveču vaska traipiem, ar caurumiem, kā arī ar traipiem, kurus nav iespējams izmazgāt, konkrētās Preces tiek uzskatītas par bojātām un Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam bojāto galdautu un/vai salvešu vērtību.

5.7. Nomniekam ir pienākums ievērot nomas noteikumus (pievienots Līgumam atsevišķi), kā arī lietot Preces ar pienācīgu rūpību un saudzīgumu.

6. Atbildība.

6.1. Iznomātājs ir tiesīgs neizsniegt Nomniekam nomā Preces, ja Nomnieks nav apmaksājis Iznomātāja rēķinu, kuram iestājies apmaksas termiņš.

6.2. Ja Nomnieks neatgriež Preces Iznomātāja noteiktajā termiņā, Iznomātājam ir tiesības aprēķināt papildus nomas maksu par katru nokavēto dienu saskaņā ar Iznomātāja nomas cenrādi līdz Preču atgriešanas brīdim.

6.3. Ja Nomnieks neveic Iznomātāja rēķina apmaksu (t.i., kavē rēķina apmaksas termiņu), Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 1 (viena) % apmērā no nomas maksas summas par katru kavēto rēķina apmaksas dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no kopējā parāda. Šie noteikumi attiecas uz visiem un jebkādiem rēķiniem vai maksājumiem, kurus Nomniekam ir pienākums apmaksāt par labu Iznomātājam.

7. Strīdu risināšana.

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, vispirms risināms sarunu ceļā. Ja Puses sarunu ceļā nespēj panākt vienošanos, strīdi tiek izšķirti Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

7.2. Puses atzīst par saistošiem paziņojumus, kas nosūtīti ar elektroniskajiem sakaru līdzekļiem (faksu un elektronisko pastu).

8. Fiziskas personas datu apstrāde.

8.1. Šajā Līguma sadaļā minētā datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, un šādās darbībās var ietilpt vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai jebkādas cita veida darbības ar datiem.

8.2. Katra Puse apliecina, ka veic personu datu apstrādi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un citu tiesību aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Puses apliecina, ka veic personu datu apstrādi šī līguma izpildes ietvaros un šajā līgumā paredzētajiem mērķiem un tam nepieciešamajā apjomā, un nodrošina iegūto personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām tiktāl, ciktāl kā to nosaka spēkā esošā likumdošana, izņemot pušu pārstāvjiem un sadarbības partneriem, kas nodrošina citu, ar šo līguma izpildi nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

8.3. Pēc līgumsaistību izbeigšanas uzglabātie personas dati tiks nekavējoties dzēsti un netiks uzglabāti, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un termiņos vai, ja fiziska persona dod piekrišanu sniegtos personas datus izmantot mārketinga nolūkiem.

8.4. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Repuiblikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu prasības un nav tiesības nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

8.5. Atsevišķa personas datu apstrādes piekrišana:

Ja Nomnieks ir fiziska persona, tai papildus noslēgtajam nomas līguma izpildes nolūkiem atsevišķi jāsniedz piekrišana, ka tās personas dati tiek izmantoti šādiem papildu mērķiem:

uz epasta adresi var tikt nosūtīti Iznomātāja un tā grupas uzņēmumu īpašie piedāvājumi un informācija par akcijām, uz telefona numuru SMS veidā var tikt nosūtīti Iznomātāja un tā grupas uzņēmumu īpašie piedāvājumi un informācija par akcijām

8.6. Nomnieks var prasīt, lai otra Puse papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama mērķu sasniegšanai (šādu prasījumu nosūta otrai pusei rakstveidā vai uz epastu).

9. Citi noteikumi.

9.1. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju savu saistību neizpildi, kas iestājusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par šādiem apstākļiem uzskatāmi: plūdi, zemestrīce vai citas stihiskas nelaimes, karš un karadarbība, valdības un valsts iestāžu pieņemti lēmumi, kas padara neiespējamu Līguma izpildi.

9.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir beztermiņa.

9.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir izdarīti rakstveidā un ja tos ir parakstījuši abu Pušu pārstāvji.

9.4. Līgumu var izbeigt jebkurā laikā, Pusēm par to vienojoties rakstveidā.

9.5. Pēc Līguma izbeigšanas katra Puse pilnīgi norēķinās ar otru Pusi, ievērojot Līgumā noteikto kārtību un termiņus.

9.6. Šis Līgums sagatavots divos eksemplāros, katrai no Pusēm pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Lejuplādēt līgumu
BANKETĒRIJA JAUNUMS!

Vēlies iegādāties trauku komplektu?

Uz interneta veikalu