1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā SIA “Banketērija”, reģistrācijas numurs 40203204403, turpmāk – Iznomātājs, nodod nomā traukus, glāzes, galda piederumus un citus priekšmetus, turpmāk – Preces, juridiskām un/vai fiziskām personām (turpmāk – Nomnieks).

2. Šie noteikumi ir saistoši visām personām, kas slēdz nomas līgumu ar Iznomātāju. Nomniekiem ir pienākums patstāvīgi iepazīties ar šiem noteikumiem uzņēmuma mājaslapā https://banketerija.lv/ pirms nomas līguma parakstīšanas un Preču saņemšanas.

3. Preču nomas pasūtījumi tiek noformēti sekojoši:

  • personīgi, piesakot pakalpojumu klātienē
  • telefoniski +371 22812281
  • e-pastā: info@banketerija.lv
  • izmantojot ”ielikt grozā” funkciju 

4. Pasūtījums jāveic vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš. Ja pasūtījums tiek veikts vēlāk, Iznomātājs negarantē, ka pasūtījums tiks izpildīts. Pasūtījums virs 500 personām jāveic vismaz 72 stundas iepriekš. Vasaras un ziemas sezonā pasūtījumu vēlams veikt vismaz 2 nedēļas iepriekš.

5. Par Preču saņemšanas dienu un laiku Iznomātājs un Nomnieks vienojas atsevišķi pirms katra pasūtījuma saņemšanas.

6. Preču nomas termiņš ir 24 stundas no brīža, kad Nomnieks pieņem preci no Iznomātāja. Nomas termiņu var pagarināt, iepriekš saskaņojot ar Iznomātāju vai tas ir iespējams. 

7. Pasūtījuma izpildi apliecina Nomnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja, kurš ir atbildīgs par preču saņemšanu, paraksts uz Preču pavadzīmes.

8. Iznomātājs pieņem izmaiņas pasūtījumā ne vēlāk kā 12 stundas pirms Preču izsniegšanas.

9. Iznomātājs izsniedz Nomniekam Preces tikai pēc Nomas līguma noslēgšanas. Ja Nomas līgumu slēdz juridiska persona, juridiskās personas pārstāvim ir jāuzrāda Iznomātājam paraksta tiesību apliecinošs dokuments. Ja Nomas līgumu slēdz fiziska persona, tai ir jāuzrāda Iznomātājam personu apliecinošs dokuments.

10. Pēc Iznomātāja pieprasījuma jauniem (t.i., pirmreizējiem) klientiem jāmaksā nomas maksa priekšapmaksas veidā.

11. Nomniekam jāatgriež Preces iepakojumā (tarā), kādā tās tika izsniegtas un tādā pašā vizuālajā stāvoklī, kādā tās tika saņemtas.

12. Ja Nomnieks neizmanto trauku mazgāšanas pakalpojumu pie Iznomātāja, tad glāzes un galda piederumi ir jāatgriež pulēti. Uz traukiem nedrīkst būt redzamas ūdens piles. Precēm ir jābūt tādā pašā tīrības kvalitātē kā pie saņemšanas.

13. Preces jāatgriež Iznomātājam saskaņā ar Preču pavadzīmi, kas tiek sagatavota, izsniedzot Preces, ja Iznomātājs un Nomnieks nav vienojušies citādāk.

14. Preces tiek atgrieztas, klātesot Iznomātāja darbiniekam un Nomniekam vai tā pilnvarotajam pārstāvim, kurš ir atbildīgs par preču nodošanu.

15. Preces ar piegādi tiek nododas klātesot Nomniekam vai tā pilnvarotajam pārstāvim, kurš ir atbildīgs par preču saņemšanu. Preču saņemšanas brīdī Iznomātājs vai tā darbinieks un Nomnieks vai tā pilnvarotais pārstāvis, kurš ir atbildīgs par preču saņemšanu, parakstās uz Preču pavadzīmes par Preču nodošanu un saņemšanu.

16. Ja Nomnieks pagarina Preču atgriešanas termiņu vai neatgriež Preces Iznomātāja noteiktajos termiņos, Nomnieks papildus maksā nomas maksu par katru nākamo dienu 100% apmērā no nomas maksas summas saskaņā ar Iznomātāja cenrādi, kas ir pieejams uzņēmuma mājaslapā https://banketerija.lv/.

17. Nomnieks informē Iznomātāju telefoniski vai e-pastā par Preču nomas termiņa pagarinājumu līdz noteiktās Preču atgriešanas dienas plkst. 12:00.

18. Šie noteikumi ir neatņemama Nomas līguma sastāvdaļa.